Offentlig politianmeldelse af en række embedspersoner, udøvende grov Administrativ Korruption

Udklip

Offentlig politianmeldelse af en række embedspersoner, udøvende grov Administrativ Korruption, – alle ansat under Københavns Børne- & Ungdomsforvaltning / Denne e-mail sendt cc til folketingets retsudvalg som debatoplæg !

 

HVIS I SOM FORÆLDRE TROR, AT FÆDRE FÅR EN FAIR BEHANDLING, I DET DANSKE RETSSYSTEM, EN FAIR BEHANDLING AF STATSFORVALTNINGEN, EN FAIR BEHANDLING I KØBENHAVNS BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNING, EN FAIR BEHANDLING I KOMMUNENS LOKALE BØRNE- OG FAMILIECENTRE, SÅ KAN I GODT TRO OM IGEN!

 

Kære Politi samt Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev.

 • ( E-mail sendt cc til Folketingets retsudvalg, som debatoplæg om Administrativ Korruption i den offentlige forvaltning, samt muligheden for at identificere og imødegå denne)  
 • ( E-mail også sendt Bcc til relevante interessenter og redaktioner, såfremt de måtte ønske at undersøge eller belyse omtalte forhold nærmere)

 Hermed en offentlig politianmeldelse af en række navngivende embedspersoner, udøvende grov Administrativ Korruption, – alle ansat under Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning.

Politianmeldelse gældende for følgende personer:

 • Tidligere Børne- og Ungdomsborgmester Anne Vang.
 • Svend Alleslev, tidligere områdechef for Indre By / Østerbro ved Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning
 • Klyngeleder Niels Hansen, nuværende klyngeleder på Ydre Østerbros daginstitutioner, herunder Hindbærhegnet, Rymarksvej 125, 2900 Hellerup
 • Pædagog Dorte Grønning, tidligere daginstitutionsleder i Hindbærhegnet, Rymarksvej 125, 2900 Hellerup
 • Medarbejder Rikke Marie Haxen, nuværende medarbejder i Hindbærhegnet, Rymarksvej 125, 2900 Hellerup

Jeg er i tvivl om hvilke, af straffelovens bestemmelser under kapitel 16 og 17, der entydigt vil dække omtalte personernes krænkelser af straffeloven, på områderne – Forbrydelse i Offentlig Tjeneste samt Falsk Forklaring og Falsk Anklage.

 

Og når jeg så også anfører, at omtalte embedspersoner udøver grov Administrativ Korruption, så kræver det en forklaring. Ser man på – The United Nations Convention Against Corruption – så har de en håndbog, der giver lande retningslinjer, for hvorledes blandt andet korruption identificeres og bekæmpes. Dette er linket, til omtalte håndbog: http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/Handbook.pdf

 

Som led i at identificere og bekæmpe korruption, så anbefaler ovenomtalte håndbog, at man i sit land, etablerer et særligt anti-korruptions organ. Et anti-korruptions organ, som borgeren og embedspersoner kan henvende sig til, når de erfarer korruption i eksempelvis den offentlige forvaltning.

 

I Danmark, der har vi ikke et sådant anti-korruptions organ, og oplever borgeren i Danmark, en sagsbehandling, han / hun oplever groft krænkende for sine borgerrettigheder, så bliver en sådan oplevelse blot til en klage med en afgørelse, fra eksempelvis fra Ankestyrelsen. Men, en sådan afgørelse fra eksempelvis Ankestyrelsen, giver ikke indsigt i om en offentlig forvaltning systematisk udøver Administrativ Korruption.

 

Uden et anti-korruptionsorgan i Danmark, så synes Danmarks offentlige forvaltning, ikke at være belastet af Administrativ Korruption. At konkludere sådan, svarer nogenlunde til at vi besluttede at fjerne speedometrene fra alle biler i Danmark, for derpå et år efter, med begejstring til verdenspressen, at oplyse, ”i Danmark, overskrider ingen hastighedsgrænserne …og derfor har vi fra næste år, besluttet helt at fjerne hastighedsgrænserne”.

 

Der eksisterer desværre langt mere Administrativ Korruption, i den offentlige forvaltning, end der på blot mindste vis registreres i Danmark.

 

Da vi ikke har et anti-korruptionsorgan i Danmark, så vil jeg tillade mig at henlede Politiets og Borgmester Pia Allerslevs opmærksomhed, på de kritiske fokusområder Islamic Republic of Afghanistan benytter, når de ønsker at afklare om embedshandlinger, kan betegnes som Administrativ Korruption.

Administrative Corruption according to Islamic Republic of Afghanistan

Article Three:

Committing of the following acts and crimes by government officials or other authorities

prescribed in Article (7) of this law shall be considered as administrative corruption:

 1. Bribery / Bestikkelse
 2. Embezzlement / Underslæb
 3. Stealing of documents / Tyveri af documenter
 4. Unauthorized destruction of official records / Uautoriseret ødelæggelse af offentlige optegnelser
 5. Exceeding the limits of legal scope of authority / Overskride grænserne for sin juridiske rækkevidde af autoritet
 6. Misusing of duty power / Embedsmisbrug og magtfordrejende adfærd
 7. Impeding the implementation of justice / Vanskeliggør gennemførelsen af ​​retfærdighed
 8. Using government facilities and official work hours for personal affairs / Brug regeringsbygninger og officielle arbejdstid for personlige anliggender
 9. Refusing to perform duty without legal justification / Nægter at udføre tjeneste uden lovlig grund og dermed juridisk begrundelse
 10. Concealing the truth / Skjule sandheden
 11. Illegal increase in assets / Ulovlig øgning af aktiver
 12. Forgery of documents / Forfalskning af dokumenter
 13. Misrepresentation of authority (falsely representing to have certain official authority to grant or deny government approval) / Forfalskning af autoritet (falsk repræsenterer at have en vis offentlig myndighed til at give eller nægte regeringens godkendelse).
 14. Receiving any kind of gifts in order to perform or refrain from performing official actions. / Modtagelse af enhver slags gaver for at udføre eller undlade at udføre officielle handlinger.
 15. Delaying the execution of assigned duties / Forsinke udførelsen af ​​tildelte opgaver.
 16. Violating the code of ethics of the related office / Krænke etiske regler, i pågældende forvaltning, hvor man har sin embedsudøvelse og dermed løser af sine arbejdsopgaver.
 17. Involving ethnic, regional, religious, partisan, gender and personal issues in performing entrusted duties. / Inddrage etniske, regionale, religiøse, partipolitiske, køn og personlige problemer, i sammenhæng med udførelse sine embedsopgaver.
 18. Acting or refusing to act in violation of the Anti-administrative corruption Strategy / Havende en embedsudførelse i strid med strategien for bekæmpelse af administrativ korruption

Når jeg gennemlæser min nedenstående e-mail af den 29. april 2014 ( se bilag a) fremsendt til Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning, hvor der til jer i denne e-mail, også er vedhæftet dokumentet: ”Høring af den 5. juli 2011”, så oplever jeg følgende Administrative Korruptionsområder, er udfordret af omtalte medarbejderes embedsførelse:

2. Embezzlement

 • Underslæb

5. Exceeding the limits of legal scope of authority

 • Overskride grænserne for sin juridiske rækkevidde af autoritet

6. Misusing of duty power

 • Embedsmisbrug og magtfordrejende adfærd

7.  Impeding the implementation of justice

 • Vanskeliggør gennemførelsen af retfærdighed,

9. Refusing to perform duty without legal justification

 • Nægter at udføre tjeneste uden lovlig grund og dermed juridisk begrundelse

10.  Concealing the truth

 • Skjule sandheden

12.  Forgery of documents

 • Forfalskning af dokumenter

 16. Violating the code of ethics of the related office

 • Krænke etiske regler, i pågældende forvaltning, hvor man har sin embedsudøvelse og dermed løser af sine arbejdsopgaver.

 

Personligt finder jeg det tankevækkende, at ovenomtalte personers grove embedsmisbrug, alt for let rubriceres under grov Administrativ Korruption, jævnfør Islamic Republic of Afghanistans definitioner på Administrativ Korruption.

Det er lidt tankevækkende, at selv samme land, som vi har interveneret og søgt at demokratisere, samt hjulpet med at udvikle retningslinjer for god regeringsførelse, netop et sådant lands definition på Administrativ Korruption, der vil ovenomtalte embedspersoner – embedsadfærd – i sammenhæng med deres arbejde i Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning, blive karakteriseret som grov Administrativ Korruption i Afghanistan.

 

Hvad jeg er lidt i tvivl om, er Politiets og Borgmester Pia Allerslev, holdning til Administrativ Korruption i sammenhæng med jeres embedsudøvelse.

 

Kære Politi og Pia Allerslev.  Jeg forstår hvis politiet og borgmesteren stiller sig tvivlende over for mine oplysninger, men 8 punkter ud af 18, har ovenomtalte embedspersoner, ansat under Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning, systematisk krænket igennem en længere årrække.

 

Islamic Republic of Afghanistans definitioner på Administrativ Korruption, er Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning kritisk udfordret af. Dette til trods for, at det er definitioner, som bl.a. Danmark og FN, finder vigtige at efterleve på positiv vis, for at befolkningen i de enkelte lande kan have tillid til Statsadministrationen og de ansatte embedspersoner.

 

Hvis borgeren ikke har tillid til Staten og de embedsansattes embedsførelse, så vil staten udvikle sig til en skrøbelig stat, med en væsentlig mænge af autonome grupperinger, der søger at skabe tryghed og sikkerhed for hinanden, men sjældent for et samfunds samlede udvikling, hvor samfundsudviklingen kommer mange mennesker til gavn.

 

Den danske straffelov, har søgt at imødegå netop ovenomtalte mistillidsudvikling mellem Staten og Borgeren. Og Administrativ Korruption, søges derfor forhindret igennem bl.a. straffelovens kapitel 16 og 17, svarede til:

 

§ 155. Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.

§ 157. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.

 

§ 161. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i § 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.

 

§ 162. Den, som ellers for eller til en offentlig myndighed afgiver urigtig erklæring om forhold, angående hvilke han er pligtig at afgive forklaring, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

 

§ 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

 

§ 165. Den, der til offentlig myndighed anmelder en strafbar handling, der ikke er begået, såvel som den, der til sådan myndighed indgiver falske klagemål, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

 

Med hensyn til ovenomtalte personer embedsførelse, så rummer mine oplysninger til Politiet, flere eksempler på:

 1. Falske oplysninger i udtalelser fremsendt til Statsforvaltningen, omhandlende min datter og jeg.
 2. Falske påstande om mine krænkelser af straffeloven mht. trusler mod personer i offentligt embede.
 3. Overskride grænserne for sin juridiske rækkevidde af autoritet
 4. Forsøg på, fra flere embedspersoner, at dække over besynderligt brug af offentlige økonomiske midler, i min datters børnehave Hindbærhegnet, hvor indkøb af inventar og legetøj for en halv million kr. ikke kunne ses i børnehaven.
 5. Flere perioder i børnehaven, hvor ellers alvorlige forhold for børnenes sundhed og trivsel, var kritiske oplysninger børnehavens forældre kun modtog begrænset information omkring, selvom børnene var påvirket af disse kritiske forhold. Eksempelvis Legionella bakterier i drikkevandet, som i en længere periode, bl.a. havde en negativ effekt på min egen datters helbred.

 

Ad. 1. Som politiet vil kunne se af nedenstående e-mail korrespondance samt Høringsbesvarelsen af 5. juli 2011, så har jeg flere gange gjort Københavns Børne- og Ungdomsforvaltningen og ovenomtalte embedspersoner, opmærksom på deres embedsførelse, ikke er af lovlig karakter. Det kan derfor ikke på mindste vis, påstås at de er uvidende om egen straffelovskrænkende- og kritiske embedsførelse.

 

Muligvis er der strafferetsbestemmelser, som jeg overser, og derfor vil jeg opfordre politiet og borgmesteren til, kritisk, at gennemlæse nedenstående e-mail korrespondance, samt min Høringsbesvarelse af den 5. juli 2011. Via Dropbox, kan I downloade dokumentet – Høringsbesvarelse af den 5. juli 2011.https://www.dropbox.com/sh/tnazefj8kylmk2i/AAAC-GTTAtBMfMIwkgqLc1kZa

 

Såfremt Politiet ikke har mulighed for at gribe ind over for den Administrative Korruption, som min datter og jeg har været urimeligt påvirket af igennem flere år, fra Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning, så vil værdsætte en uddybende begrundelse herfor.

 1. Gerne med reference til ovenstående begrebsverden indenfor Administrativ Korruption,
 2. samt hvad Politiet mangler af juridiske forandringer i Straffeloven, for bedre at kunne håndtere groft embedsmisbrug, af karakteren som mine fremsendte oplysninger til jer, vidner om.
 3. Endvidere om Politiet mener etablering af et anti-korruptionsorgan, ville lette deres arbejde med at identificere og retsforfølge embedspersoner, der udøver Administrativ Korruption.

 

Jeres svar vil jeg fremsende til Folketingets Retsudvalg, så et regeringsmæssigt forum, der har fokus på borgerens retssikkerhed, har mulighed for at drøfte hvorledes man skaber bedre juridisk grundlag for, at børn og fædres rettigheder respekteres langt mere, end det gør sig gældende på nuværende tidspunkt.

 

Personligt synes jeg det er trist at erfare, at Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning har udviklet en sagsbehandlingspraksis, over for min datter og jeg, som alt for let kan indplaceres i de korruptionsbekæmpende retningslinjer fra FN og Islamic Republic of Afghanistan, i et omfang, som på ingen måde hører hjemme i et land som Danmark.

 

Jeg ser derfor frem til at modtage jeres svar på min henvendelse til jer.

 

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

Bilag

 • Høringssvar af 5. juli 2011, kan downloades fra: https://www.dropbox.com/sh/tnazefj8kylmk2i/AAAC-GTTAtBMfMIwkgqLc1kZa
 • Bilag A: E-mail af den 29. april 2014, til områdechef Søren Trier Høisgaard.
 • Bilag 1: Niels Hansens e-mail, som reaktion på min e-mail af den 25. april 2013,- se bilag 2.
 • Bilag 2: Kopi af e-mail, der foranlediger Niels Hansen til at skrive sin e-mail,- der er bilag 1.

 

NB 1.

 • For andre læsere af denne offentlige politianmeldelse, så kan det meget vel undre, at jeg delagtiggøre så mange mennesker i ellers meget private forhold.
 • Jeg ser desværre ikke anden mulighed for at forbedre ovenomtalte kritiske forhold for andre og mig selv, end ved at bruge eksempler på, hvad jeg i alt for stor en grad, har set påvirke min datters og min hverdag, på værste vis, igennem mange år. Endda foranlediget af et ondskabsfuldt forsæt, i sammenhæng med flere embedspersoner embedsførelse.
 • Embedspersoner, hvis embedsførelse, vi som borgere skal kunne have tillid til,- det er er mig fuldstændig uforståelig, at sådan noget finder sted i et land som Danmark.
 • At man bevidst søger at skade andre mennesker, i sammenhæng med udøvelse af sit embede, det hører ikke hjemme i Danmark.

NB 2.

 • Her er i øvrigt et link til FN’s retningslinjer for korruptionsbekæmpelse, der for undervisere i folkeskole, gymnasier og videregående uddannelsessteder, kan have glæde af at drøfte med sine elever og studerende. Dokumentet linket henviser til, kan ligeledes være interessant læsning, for embedspersoner med interesse for at fraholde administrativ korruption i den danske offentlige administration.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s